บริการจัดส่งสินค้าของ BEAUTY SPA MALL

อัตราค่าจัดส่งสินค้าคิดตามน้ำหนักของสินค้า+ส่งต่างจังหวัดเหมาจ่าย

น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง                                                                   50         บาท

น้ำหนักตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3  กิโลกรัม                                      100        บาท

น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึึ้นไป                                                                         ราคาตามประเมินเป็นรายชิ้นสอบถามจากพนักงานขาย